Bộ Airkit và Fluidkit của máy bơm màng ARO 666170.344.C