Bơm màng ARO 66612B-244-C 1 inch thân Inox màng Teflon

Đầu hút và đẩy:          1” PT(BSP)

Đường cấp khí nén:   1/4″ PT(BSP)

Đường thoát khí nén: 1/4″ PT(BSP)