Bơm màng ARO 666270-EEB-C, dòng 2 inch, màng Santo