Máy bơm màng ARO 666320-144-C thân Nhôm, Teflon

Lưu lượng lớn nhất:                  897 L/phút

Áp suất khí nén cấp cho bơm:  0.69 – 8.3 bar

Áp lực đẩy tại cổng ra lớn nhất:8.3 bar

Lưu lượng khí nén tiêu hao:     600 ÷5400 L/phút

Chu kỳ vận hành:                     10.03 L/chu kỳ